Saturday, April 29, 2017

The Sun


 Poem from V.Kamensky, A.Kruchenykh and K.Zdanevich,1917