Thursday, April 3, 2008

The Next Exhibitions to Come

"Mail Order Monsters"


Tomoo Gokita, Asthenische, 2008

Participants :

MAT BRINKMAN,TOMOO GOKITA,EVAN GRUZIS,BEN JONES, DAN MCCARTHY, TAYLOR MCKIMENS, EDDIE MARTINEZ, TAKESHI MURATA, AUREL SCHMIDT, FRANCINE SPIEGEL

Andreas Melas Presents
June 10 - August 15
Athens

"Auxlang"
Paticipants :
Benjamin Altermatt, Dimosthenis Agrafiotis, Georgia Desylla, Farida El Gazzar, Nikos Goulis, Dimitris Ioannou, Stelios Karamanolis, Margarita Kataga, Daniel Kemeny, Sifis Lykakis, Eva Michalaki, Otolab, Dora Oikonomou, Tereza Papamichali,Kostas Roussakis,Gianis Theodoropoulos, Paul Zografakis, Mary Zygouri


Tereza Papamichali

Curated by Margarita Kataga, Tereza Papamichali.
During June, Athens